Про вихід учасника зі складу товариства-реформованої редакції

Юридичні консультації з діяльності друкованих ЗМІ. На запитання відповідає медіаюрист Тернопільського прес-клубу Ігор ФЕДОРЕНКО. «Одна з колишніх працівниць редакції вийшла зі складу засновників товариства і звернулася з заявою про виплату належної їй частки. При реформуванні було створено статутний капітал за рахунок майна комунального підприємства та здійснені додаткові внески у розмірі 5000 гривень кожним із засновників. Як нам бути в цій ситуації?».

– Згідно із статтею 24 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з товариства у будь-який час без згоди інших учасників. Учасник вважається таким, що вийшов з товариства, з дня державної реєстрації його виходу.

Не пізніше 30 днів від дня, коли товариство дізналося, чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов’язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”. Товариство зобов’язане протягом одного року виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства пропорційно до розміру частки такого учасника. Товариство виплачує учаснику, який вийшов з товариства, вартість частки або передає майно лише пропорційно до розміру оплаченої частини частки такого учасника.

Статутом товариства можуть бути передбачені інші строки, порядок, розмір та спосіб проведення розрахунків з учасником, що виходить з товариства, а також порядок вибору суб’єкта оціночної діяльності. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів, у яких взяли участь всі учасники товариства.

Саме з цих норм Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» виходив нотаріус, роз’яснюючи права учасниці, яка вийшла зі складу товариства, при складанні заяви про вихід. Але чинне законодавство містить спеціальну норму, яка регулює вихід учасника з товариства, створеного при реформуванні комунального друкованого засобу масової інформації. Закон України «Про реформування державних і комунальних друкованих медіа» (назву «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» змінено згідно із Законом № 2849-IX від 13.12.2022 ) в статті 8 «Перетворення редакції членами її трудового колективу у суб’єкт господарювання» передбачає:

«1. Перетворення редакції членами її трудового колективу у суб’єкт господарювання здійснюється відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України.

  1. Розподіл часток майна між засновниками (співзасновниками) суб’єкта господарювання здійснюється за рішенням загальних зборів суб’єкта господарювання з урахуванням балансової вартості майна.
  2. У разі виходу із складу засновників (співзасновників) суб’єкта господарювання його частка майна, отримана ним під час реформування редакції, не підлягає поверненню зазначеному засновнику (співзасновнику), а розподіляється між іншими засновниками суб’єкта господарювання».

Таким чином, якщо реформування здійснено шляхом перетворення редакції членами її трудового колективу у суб’єкт господарювання, Закон України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» в частині 3 статті 8  забороняє повертати частку учасника: «У разі виходу із складу засновників (співзасновників) суб’єкта господарювання його частка майна, отримана ним під час реформування редакції, не підлягає поверненню зазначеному засновнику (співзасновнику), а розподіляється між іншими засновниками суб’єкта господарювання». Така умова логічна і зрозуміла (хоча не відповідає нормам чинного законодавства), бо у процесі реформування майно (крім приміщень і земельних ділянок), що перебувало на балансі комунальної редакції було передано у власність товариству безоплатно, за умови забезпечення функціонування друкованого медіа, збереження його назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості. Якщо учасники, які вийдуть зі складу товариства та заберуть безоплатно отримане майно товариства, реформована редакція не зможе забезпечити функціонування друкованого медіа – вона припинить існувати. Безоплатна передача майна саме й була зроблена з метою забезпечення продовження існування видання. Тому, керуючись частиною 3 статті 8 Закон України «Про реформування державних і комунальних друкованих медіа», ваше товариство повинно не пізніше одного року з дати виходу учасника з товариства повернути внесок 5000 гривень, здійснений учасником при створенні товариства, а також виплатити частку в майні, пропорційно її частки в статутному капіталі, з різниці між вартістю майна товариства, отриманого при реформуванні, і вартістю майна товариства станом на момент виходу з товариства.

Консультації надаються в рамках виконання проєкту Тернопільського прес-клубу «Сприяння медіа реформам та розвитку регіональної журналістики». Запитання можна попередньо надсилати на таку електронну адресу – [email protected]

Архіви